Algemene voorwaarden

Extra aanvullende onlinevoorwaarden

Prijzen:

Alle vermelde prijzen op onze website zijn incl. 19% BTW.

Bestelling/ orderbevestiging:

Binnen enkele dagen nadat uw bestelling naar ons is verzonden ontvangt u per email een bevestiging van de door u bestelde artikelen, deze worden zo spoedig mogelijk door ons in behandeling genomen. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen om de bezorgdatum met u te bevestigen.

Betaling

In sommige gevallen vragen wij een aanbetaling van 10% indien het een speciaal besteld artikel betreft. Indien u kiest voor betaling vooraf per bank krijgt u ��n week voor levering per email een factuur welke drie dagen voor de afgesproken ophaal of leverdatum aan ons voldaan dient te zijn tenzij anders met u overeengekomen.

Bezorging

Wij leveren binnen heel Nederland tegen een bepaalde vergoeding welke op onze website vermeld staat, voor de waddeneilanden geldt een extra toeslag. Als u de bestelling zelf komt ophalen worden er uiteraard geen kosten berekend. De bezorging geschiedt tot de eerste drempel van de begane grond(alleen horizontaal transport). Sommige artikelen zijn vrij groot zoals bijv baden, let er dus op dat u deze op de plaats van bestemming kunt brengen.


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:
-Id'eau
kantoorhoudende te M.H. Trompstraat 8, 9934 HR Delfzijl

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:'gebruiker': de gebruiker van de algemene voorwaarden; 'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. 2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van gebruiker te Farmsum, dan wel levering op aanvoer van derde af fabriek of magazijn van derde.2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 4. De bezorging geschiedt tot de eerste drempel van de begane grond tenzij anders in overeengekomen.

Artikel 5. Levertijd

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel. 7 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 45 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg te dragen voor herstel.
3. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode: - de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaak is geleverd;
of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen
of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.

Artikel 10. Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden of vooraf per bank.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden v��r levering per bank/giro tenzij anders is overeengekomen.
3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van ��n of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.
2. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is uitsluitende het nederlands recht van toepassing, verkoopverdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.